انواع

مارتنزیتی، رسوب سخت شونده(17-4ph)، داپلکس و سوپر داپلکس، آستنینی، مقاوم به حرارت (مقاوم به خزش)، نسوز

گریدهای موجود

نبشی و تسمه فابریک

angle.jpg

نبشی و تسمه فابریک

angle.jpg
انواع

مارتنزیتی، رسوب سخت شونده(17-4ph)، داپلکس و سوپر داپلکس، آستنینی، مقاوم به حرارت (مقاوم به خزش)، نسوز

گریدهای موجود