انواع

مارتنزیتی، رسوب سخت شونده ( 4ph-17 )، داپلکس و سوپر داپلکس، آستنینی، مقاوم به حرارت (مقاوم به خزش)، نسوز

گریدهای موجود
سایزبندی

میلگرد

oiki_-lamiere-6426-1024x683-1.jpg

میلگرد

oiki_-lamiere-6426-1024x683-1.jpg
انواع

مارتنزیتی، رسوب سخت شونده(17-4ph)، داپلکس و سوپر داپلکس، آستنینی، مقاوم به حرارت (مقاوم به خزش)، نسوز

گریدهای موجود
سایزبندی